Termeni și condiții

Condiții Generale Contractuale Tur Virtual 360 Inside View
FCR Media On Line SRL


Între:

FCR Media On Line SRL, o societate organizată în baza legii române, având sediul social în București, Splaiul Independenței 319, pavilion OB 152, clădirea F, sector 6, București, număr de ordine în Registrului Comerțului J40/3066/2013, Cod Unic de Înregistrare RO31338932, reprezentată prin Mihai Cristea în calitate de Director General, denumită în continuare Prestator

Și entitățile care acceptă acești Termeni și Condiții – Condiții Generale Contractuale, prin semnarea sau achitarea unei Note de Comandă, achitarea unei facturi proforme sau unei facturi fiscale, denumite în continuare Client

1 DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE :
a. Beneficiar - orice beneficiar al produselor sau serviciilor SC FCR Media On Line SRL;
b. Prestator SC FCR Media On Line SRL - persoana juridica parte a acestui contract, care pune la dispoziția Beneficiarului serviciile solicitate;
c. Serviciu - orice serviciu furnizat de Prestator în baza acestui contract (publicitate în portaluri web; publicitate in motoare de căutare online, tururi virtuale 360 Inside View, Google Maps, NetSync, Website-Test, Google My Business, Google AdWords, realizare de site-uri web, furnizări de domenii web; găzduire domenii web; realizare web design; promovare web cât și alte servicii menționate în Notele de Comandă și facturile fiscale );
d. Anexa la Nota de Comandă sau contract - document care conține condițiile particulare aplicabile furnizării unui anumit serviciu;
e. Perioada - Perioada de valabilitate a contractului pentru un Serviciu, respectiv minim 1 an de la data activării Serviciului;
f. Perioada de facturare - perioada luată in calcul la facturarea anuală a serviiciilor furnizate.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Publicitate și servicii conform comenzilor Beneficiarului

3. DURATA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI, RECEPȚIA ȘI CONFIRMAREA AFIȘĂRII PERMANENTE

3.1 Pentru fiecare serviciu, contractul este încheiat pe o perioadă minimă de 1 an, perioadă indicată în Nota de Comandă/Anexe.
3.2 Contractul se va prelungi automat pe noi perioade succesive egale, cu excepția cazului în care oricare din părți notifică intenția de a schimba perioada de valabilitate a contractului pentru serviciul respectiv, în scris cu confirmare de primire sau prin semnarea / achitarea unei noi Note de Comandă / Anexe cu minim 30 de zile zile înainte de expirarea valabilității;
3.3 Prezentul contract se incheie pentru serviciile menționate în Notele de Comandă / Anexele clienților;
3.4 Contractul intră în vigoare la data achitării contravalorii serviciului comandat și menționat în Nota de Comandă și / sau în factura fiscală.

4. PREȚUL CONTRACTULUI.
4.1 Valoarea totală a contractului este dată de suma valorilor comenzilor sale. Sumele datorate se vor achita în lei, în conturile Prestatorului, în conturile bancare menționate în Nota de Comandă și / sau factura fiscală;
4.2 Tarifele pentru serviciile prestate pot fi în LEI sau EURO, conform celor menționate în Nota de Comandă;
4.3 Facturarea de către Prestator și plata de către Beneficiar a serviciilor se vor face în lei la cursul BNR din ziua emiterii Notei de Comandă și / sau a facturii fiscale;
4.4 TVA-ul va fi platit de către Beneficiar, conform reglementărilor în vigoare la data efectuării plății;
4.5 Plata serviciilor se va efectua prin una dintre modalitățile următoare: transfer bancar, bilet la ordin, cambie, filă CEC, depunere de numerar în contul Prestatorului cu precizarea expresă a numărului contractului, plata cash ramburs curier etc.
4.6 Data plății va fi considerată data la care suma de plată a intrat în contul Prestatorului.
4.7 Pentru sumele neplatite în termenul prevăzut, Beneficiarul va plati penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, acestea devenind exigibile în termen de 1 zi de la data pentru care au fost calculate. Cuantumul penalităților de întârziere la plată poate depăși valoarea debitului principal;
4.8 Când neplata serviciilor depășește 30 de zile calendaristice de la data scadentă, Prestatorul poate deconecta Beneficiarul de la serviciile contractate, fără notificare;
4.9 Reconectarea serviciului se va face dupa ce Beneficiarul face dovada plății sumelor datorate;
4.10 Prestatorul va avea dreptul sa modifice prețul abonamentelor anuale;
4.11 Beneficiarul nu va putea invoca justificarea neplății la termen a contractului pentru un anumit serviciu o eventuală nefuncționare a unui alt serviciu;
4.12 Orice contestație a Beneficiarului legată de plată sau calitatea serviciilor trebuie adresată în scris, în maxim 30 de zile de la data efectuării plății sau de la data intrarii în vigoare / a executarii serviciului. Contestația trebuie să cuprindă suma contestată și în detaliu, serviciile contestate;
4.13 În cazul în care Beneficiarul nu va contesta plata sau serviciile Prestatorului în termenul stabilit la pct-ul 4.12, se va considera o acceptare deplină a îndeplinirii obligațiilor Prestatorului;

5. MODALITĂȚI DE FACTURARE
5.1 Facturile fiscale, reprezentând valoarea contractului, vor fi platite de Beneficiar în conturile Prestatorului;
5.2 Factura fiscală va fi emisă înainte de activarea serviciului / serviciilor și va fi trimisă Beneficiarului.
5.3 Beneficiarul se obligă ca, în cazul în care nu primește factura în termen de 15 zile de la data efectuării plății, să comunice în scris despre aceasta Prestatorului.
5.4 În cazul furnizării mai multor servicii, Furnizorul va emite o singura factură, în care va evidenția distinct tipul și valoarea pentru fiecare serviciu în parte;
5.5 Prestatorul utilizează exclusiv procedura de facturare electronică avizată de Ministerul de Finanțe și de legile în vigoare. La cererea expresă a Beneficiarului, Prestatorul poate trimite factura fiscală prin fax sau prin e-mail la adresa de e-mail inserata în Nota de Comandă. Conform legislației române, ștampilarea facturii nu este obligatorie;
5.6 La cererea Beneficiarului, Prestatorul poate trimite factura fiscală prin curier rapid, cu plata la destinatar;
5.7 În cazul neachitării la termen a oricarei plăți (fie integrală, fie a unei rate), Prestatorul are dreptul să factureze, să ceară și să primească plata integrală a prețului contractului, chiar daca termenul nu este împlinit pentru toate sumele de plată.

6. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1 Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor furnizate și raspunde pentru furnizarea serviciilor contractate de Beneficiar conform contractului;
6.2 Prestatorul este obligat sa presteze toate serviciile comandate si achitate de catre Beneficiar;
6.3 Prestatorul asigura, la cererea Beneficiarului, instruire și informații necesare pentru organizarea și efectuarea serviciilor oferite;
6.4 Prestatorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu indirect sau viitor suferit de Beneficiar incluzând, dar fără a se limita la prejudicii rezultate din folosirea necorespunzătoare a serviciilor, prejudicii rezultate din nefuncționarea serviciului, pierderi de profit sau beneficii nerealizate;
6.5 Beneficiarul este obligat să plătească valoarea serviciilor contractate conform condițiilor specificate în Nota de Comandă și / sau în contract și anexele acestuia;
6.6 Beneficiarul este obligat să respecte toate obligațiile care ii revin potrivit prezentului contract și să le indeplinească cu bună credință;
6.7 Beneficiarul nu poate sa revendice drepturile de autor asupra graficii online realizate de către Prestator;
6.8 Beneficiarul își asumă integral responsabilitatea pentru materialele și datele pe care le solicită să fie afișate în anunțurile conținut, produse speciale și / sau bannere pe site-urile Prestatorului.

7. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
7.1 Obligațiile Prestatorului de a furniza servicii se limitează la cele prevăzute în contract, excepții făcând situațiile în care există dispoziție și cerințe speciale prevăzute de lege;
7.2 Prestatorul nu va raspunde pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Beneficiar rezultate direct sau indirect din folosirea necorespunzătoare a serviciilor, nefuncționarea serviciului din motive tehnice si/sau din acțiunea unor terți (exemplu: căderea rețelei de electricitate, nefuncționarea rețelei Internet etc );
7.3 În caz de neplată la termenele convenite a obligațiilor asumate, Beneficiarul va fi de drept în întarziere la împlinirea termenului, fără a fi necesară notificarea din partea Prestatorului;
7.4 În cazul în care contractul se reziliază conform Articolelor 11.5 Prestatorul va rambursa Clientului sumele în lei încasate în avans de la acesta, mai puțin valoarea serviciilor și produselor contractate de Beneficiar și prestate de Prestator până la acea dată și mai puțin o sumă egală cu 50% din valoarea serviciilor și produselor neprestate în vederea acoperirii cheltuielilor fixe legate de acest contract;
7.5 În cazul în care contractul înceteaza la cererea Beneficiarului, Prestatorul va rambursa sumele încasate în avans, din care se reține un procent de 50% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, taxe și impozite, telecomunicații fixe și mobile, comisioane bancare, curent electric, taxe poștale și de curierat, etc. ).

8. MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1 Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii și Condițiile Contractului, fără notificare prealabilă;
8.2 Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, în cazul în care a fost notificat și modificările il afectează în mod negativ și dacă nu acceptă modificările propuse, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către Prestator, în caz contrar considerându-se că a acceptat modificările propuse;
8.3 Modificarea anexelor acestui contract se va face prin act adițional semnat de ambele părți .

9. SUSPENDAREA SERVICIILOR
9.1 Suspendarea serviciului se poate realiza de către Prestator, care are dreptul să suspende furnizarea unuia dintre servicii sau a tuturor serviciilor contractate în cazul în care Beneficiarul întârzie plata serviciilor / a unei rate, mai mult de 30 de zile de la data scadentă.
9.2 Suspendarea serviciului / serviciilor se va realiza în conformitate cu condițiile cuprinse în anexele acestui contract;
9.3 Reconectarea furnizării serviciului se va face în maxim 48 de ore de la achitarea de către Beneficiar a sumelor datorate, inclusiv a penalităților. Beneficiarul este obligat să facă dovada plății în cel mai scurt timp;
9.4 În cazul suspendării, niciuna din părți nu este raspunzătoare față de cealaltă parte pentru niciun fel de daune indirecte sau daune de orice natură cum ar fi, dar fara a se limita la aceasta, beneficiul nerealizat, pierderi de beneficiari, pierderi de profit, afectare a reputației sau pierderea de oportunități.

10. CESIUNEA CONTRACTULUI
10.1 Drepturile și obligațiile Prestatorului născute din sau în legatură cu prezentul contract pot fi cesionate, prevederile acestuia urmând a fi aplicabile în integralitatea sa oricărui terț care achiziționează în tot sau in parte rețeaua prestatorului, de la data achiziției
10.2 Prestatorul poate cesiona prezentul contract unui terț fără acordul sau informarea Beneficiarului;
10.3 Beneficiarul este obligat să nu redistribuie sau să revândă serviciile/produsele ce fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al Prestatorului.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1 Contractul încetează la termen sau cu acordul părților; Prestatorul poate denunţa unilateral contractul de plin drept, fără o motivație și fără intervenţia instanţelor de judecată, cu o notificare prealabilă comunicată cu 15 zile față de data cand își va face efectul.
11.2 Prestatorul poate rezilia unilateral contractul în deplin drept, fără intervenția instanței de judecată, de la data constatării de către prestator, fără notificare și fără drept de compensație sau despagubiri în următoarele condiții:
11.2.1 Beneficiarul nu-și respectă obligația de plată a serviciilor contractate;
11.2.2 Deschiderea procedurilor de insolvență sau lichidare împotriva Beneficiarului;
11.2.3 Pierderea credibilității Beneficiarului în cazul întârzierilor repetate la plata contravalorii serviciilor prestate;
11.2.4 Beneficiarul folosește serviciile contractate în mod abuziv;
11.2.5 Beneficiarul nu-și respectă obligațiile contractuale;
11.3 Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul :
11.3.1 Atunci când poate dovedi cu probe solide că Prestatorul nu-și indeplineste obligațiile contractuale;
11.4 Contractul înceteaza de drept în următoarele situații:
11.4.1 Beneficiarul nu este de acord cu modificările prețurilor, Termenilor și Condițiilor contractului, aduse de Prestator conform acestui contract și îl notifică pe acesta în scris, cu confirmare de primire;
11.4.2 În cazul în care Beneficiarul său Prestatorul își încetează activitatea, devine insolvabil și este declarat falimentul uneia din părți;
11.4.3 În caz de forță majoră;
11.5 Prezentul contract se poate rezilia prin convenția părților;
11.6 Exceptând cazurile în care nu prevede altfel în Contract, niciuna din părți nu este raspunzătoare față de cealaltă parte ca o consecință a rezilierii pentru niciun fel de daune indirecte sau daune de orice natură cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, beneficiul nerealizat, pierderi de Beneficiari, pierderi de profit, afectare a reputației sau pierderea de oportunități de afaceri.

12. POLITICA FCR MEDIA ON LINE SRL DE PROTEJARE A INFORMAȚIILOR
12.1. Ce este GDPR
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) - care intră în vigoare la data de 25.05.2018 - este noua lege privind protecția datelor din Uniunea Europeană, elaborat pentru a oferi persoanelor un control mai bun asupra informațiilor cu caracter personal despre acestea și care generează anumite obligații pentru organizațiile care colectează, manipulează, utilizează sau analizează aceste date.
Datele dvs. de contact: nume companie, adresă, date de contact sunt informații publice disponibile fără prelucrare și fără orice acces intervenție din partea noastră, și nu intră sub incidența GDRP, fiind relaționarea între două companii.
12.2. În ce scop gestionăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
FCR Media On Line SRL utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în două modalități:
- datele dumneavoastră contractuale personale sunt datele de cont, date securizate și care nu vor face obiectul procesării decât, eventual, pentru a vă loga dvs. în cont și pentru a accesa serviciile noastre: nume, email și număr de telefon - necesare pentru a executa și duce la bună îndeplinire obligația asumată prin prezentul contract fiind folosite pentru comunicări de afaceri: facturi, Note de Comandă, facturi proforme, date contractuale etc.
- datele dumneavoastră de publicare în produsele FCR Media On Line - sunt date conformate public pe care le vom publica și prin natura serviciului prestat/achiziționat - PUBLICITATE - la salvare se vor modera pe propria dvs. raspundere, cu scopul declarat de a atinge cât mai multă audiență;
Prin salvarea datelor dvs. ne confirmați și garantați că informațiile listate, cuvintele sau grafica, respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terț și își asumă întreaga răspundere pentru forma și conținutul acestora, garantându-l pe Prestator în acest sens.
12.3. Cum se procesează și utilizează datele Dumneavoastră cu caracter personal
Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal despre dumneavoastră se realizează de către FCR Media On Line. Datele sunt stocate pe serverul nostru sau al partenerilor noștri, iar accesul la acestea este securizat;
12.4. Drepturile dumneavoastră privind informațiile cu caracter personal și modalitățile de exercitare a drepturilor Conform GDPR:
a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obține din partea FCR Media On Line, o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate, scopul prelucrării și perioada pentru care se prelucrează;
b. Dreptul la rectificare asupra datelor – aveți dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care vă privesc;
c. Dreptul de a șterge datele prelucrate – aveți dreptul de a solicita Prestatorului, ștergerea datelor personale care vă privesc, iar Prestatorul are obligația de a șterge datele personale care vă privesc dacă:
- datele cu caracter personal au fost folosite în alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului în vederea căruia au fost prelucrate;
- a fost retras consimțământului pe baza căruia au fost prelucrate - acest lucru implicând și punerea în imposibilitate de executare a contractului;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal;
- persoana se opune prelucrării și nu există motive de prevalență a intereselor operatorului;
d. Dreptul de a solicita Prestatorului restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale – aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:
- a prelucrarii inexacte, cand se contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
- a prelucrării ilegale, iar persoana vizata nu solicită ștergerea datelor cu caracter personal;
- a exercitării dreptului la opoziție.
e. Dreptul de portabilitate a datelor – reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat manifestându-vă consimțământul expres, în structura utilizată de noi în mod curent și totodată aveți posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celălalt operator, în limite de posibilitate din punct de vedere tehnic
f. Dreptul la opoziție – reprezintă dreptul dumneavoastră de a vă opune oricând, în mod gratuit, unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri, motivat de situația particulară in care vă aflați / marketing direct
g. Dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere, în cazul în care apreciați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/

13. CONFIDENȚIALITATEA. PRELUCRARE DATE
13.1 Pe toata durata prezentului contract nicio parte nu poate dezvălui vreuna din clauzele acestui contract fără consimțământul prealabil al celeilalte părți;
13.2 Beneficiarul este de acord că datele și informațiile din anunțurile conținut (text și grafică) precum și datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate și făcute publice. Este de acord să primească informații cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenția unui operator, prin definiția de sine stătătoare a PUBLICITĂȚII;
13.3 Beneficiarul se obligă să comunice Prestatorului orice modificare privind datele sale de indentificare/contact în cel mult 10 zile de la data operării modificării. Modificările nenotificate conform acestui articol nu vor fi opozabile Prestatorului.

14. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ
14.1 Părțile pot fi exonerate de răspundere în cazul în care prevederile contractului nu pot fi respectate ca urmare a unui eveniment de forță majoră;
14.2 Prin eveniment de forță majoră se înțelege orice eveniment în afara controlului părților afectate, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului Contract și care împiedică părțile să-și execute, integral sau parțial, obligațiile contractuale.
14.3 Partea care invoca forța majoră va notifica cealalta parte în scris în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția evenimentului respectiv și o dovedește cu acte emise de instituțiile abilitate în cel mult 15 zile de la apariție;
14.4 La incetarea cazului de forță majoră, partea care a fost împiedicată să-și îndeplinească obligațiile își va relua executarea obligațiilor conform prezentului contract. Astfel părțile convin că potrivit acestui contract forța majoră să includă, dar să nu se limiteze, la situațiile următoare: cutremur, inundații, atacuri informatice servere etc.
14.5 Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, creditorul obligației scadente are dreptul de a cere încetarea Contractului;
14.6 Forța majoră atestată de Camera de Comerț și Industrie a României sau alte instituţii abilitate, este o imprejurare de fapt imprevizibilă și de neînlăturat care împiedică în mod obiectiv și fara nici o culpă a părții, executarea obligației contractuale a acesteia, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

15. CLAUZA DE SALVGARDARE
15.1 În cazul în care orice dispoziţie a acestui Contract este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziţii contractuale, respectiv drepturile şi obligaţiile Părţilor prevazute de acestea, rămân în vigoare. Dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Contract, iar Părțile vor depune toate diligențele astfel încât dispoziția nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispoziţie validă si aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziţiei nule sau inaplicabile.

16. LITIGII
16.1 Legea care guvernează raporturile juridice născute între părți în temeiul prezentului contract este legea română.
16.2 Litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile convin ca acestea să fie soluționate de instanțele judecătorești de la sediul Prestatorului.

17. DISPOZIȚII FINALE
17.1 Prezentul contract este guvernat de legislația română în vigoare la data semnării sale de către părți. În cazul în care unele din clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua să-și produca efectele. Părțile vor consemna această situație într-un act adițional.
17.2 Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
17.3 În drept, prezentul contract se completează cu dispozițiile Codului Civil și cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.

18. DECLARAȚIA PĂRȚILOR
18.1 Prestatorul și beneficiarul declară expres că au citit integral Termeni și Condiții, Nota de Comandă, Contractul împreună cu toate Anexele și formularele corespunzătoare serviciilor solicitate, că acestea au facut obiectul negocierii și ca sunt total și pe deplin de acord cu clauzele astfel stabilite, pe care nu le consideră abuzive sau contravenind Legii nr.193/2000 cu modificările de rigoare .

Prezentul contract este incheiat la data acceptării de către Beneficiar/Client părțile manifestându-și voința în producerea de efecte juridice și confirmă ca au luat la cunoștință.